நூல்கள்

01. வானவல்லி (பாகம் 01, 02, 03, 04) – Nammabooks.com, Udumalai.com

02. மதுவன மாது – Amazon.com

03. வென்வேல் சென்னி (முத்தொகுதி 1 & 2 ) – Udumalai.com, Nammabooks.com